AVG

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze prioriteit

Dit Beleid wordt door Brandstoffen Jonny opgesteld met vestiging te 9620 Strijpen, Ledebergstraat 89 – e-mail: brandstoffen.jonny@skynet.be ingeschreven aan ECB onder het nummer: BE 649.147.853. Zij is van toepassing op de website www.brandstoffenjonny.be (hierna genoemd « de website ») en beschrijft de methoden die wij gebruiken om, uw persoonsgegevens te verzamelen te behandelen en te behouden.

Wij hechten groot belang aan de naleving van uw privéleven en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij handelen in alle transparantie, in overeenstemming met de internationale en nationale bepalingen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de regeling (de EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten opzichte van de behandeling van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, en die de richtlijn 95/46/EG intrekt (hierna genoemd « Algemene Verordening Gegevensbescherming » of « AVG/GDPR »).

U kunt reageren op de hieronder beschreven praktijken door contact met ons op te nemen op de adressen die worden vermeld onder ‘Contact opnemen’ in dit beleid.

Toestemming
Door onze website te gebruiken, verklaart u kennis van de hieronder beschreven informatie genomen te hebben, aanvaardt u dit beleid en geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om de informatie te behandelen die u ons via de website voor de hierna aangegeven doelen meedeelt.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen op de volgende manier uw persoonsgegevens:

via één of verschillende cookies;
wanneer u met ons via het (de) toegankelijke formulier(en) op de website contact opneemt.
Wat zijn dienen cookies en waartoe zij?
Cookie is het equivalent van een klein tekstbestand, opgeslagen lokaal op de machine van de internaut (harde schijf van de computer, tablet, smartphone, of om het even welk ander gelijksoortig apparaat) door middel van zijn navigator. Deze hebben verschillende functies,: het verzamelen en bijhouden van verschillende soorten informatie, zoals de taalvoorkeuren van de bezoekers, voor statistieken voor wat de bezoeken van de website betreft, om de website onder optimale omstandigheden te laten werken. Sommige van deze cookies zijn dus vereist om u de toegang op optimale wijze te verlenen. Zij worden automatisch op uw computer geïnstalleerd, zonder dat wij de mogelijkheid hebben om u de toelating ervan te vragen. Anderen cookies worden slechts geregistreerd wanneer u expliciet uw toestemming ervoor geeft.

Het merendeel van cookies zijn tijdelijk tijdens het bezoeken van de site. Geen enkel onder hen bevat informatie geschikt om contact met u te kunnen opnemen, zoals telefonisch, e-mail of post. Tevens heeft u de mogelijkheid om uw browser zo te configureren dat de cookies niet worden geregistreerd op uw computer of om reeds geregistreerde cookies te schrappen. Om te weten hoe dit te doen, dient u de helpfunctie van uw browser raadplegen (de F1-toets op uw klavier). Voor het geval dat u sommige cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet te raadplegen en/of te gebruiken zijn, of dat die slechts gedeeltelijk werkt.

Links naar andere websites
Onze site omvat linken naar andere websites. De inhoud van dit beschermingsbeleid van de persoonsgegevens is enkel van toepassing voor onze eigen website. U kunt op die andere sites waar de link u naartoe stuurt de informatie raadplegen over hun bescherming van de persoonsgegevens.

Welke gegevens en voor welke doeleinden worden ze verzameld?
1°) Persoonsgegevens
Door onze website te bezoeken, gaat u uitdrukkelijk akkoord dat wij de volgende gegevens verzamelden:

uw IP-adres ;
uw informatie, als u ons ze vrijwillig, via onze formulieren hebt meegedeeld;
2°) Doelstellingen van de verwerking<+br> Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken via een van onze formulieren (organisatie, naam, adres, telefoon, e-mail…), geeft u de uitdrukkelijke toestemming aan Brandstoffen Jonny om deze informatie voor de hierna aangegeven doelen te behandelen:

het behandelen uw eventuele vragen (adviezen, vragen…);
contact name met u ten gevolge van uw (aan)vragen via onze site.
Deze gegevens zullen enkel voor verwerkingen en voor verrichtingen van rechtstreekse marketing worden gebruikt door Brandstoffen Jonny. Zij zullen niet worden gecommuniceerd aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Niettemin kunnen wij ertoe worden aangezet om uw persoonsgegevens bekend te maken, op verzoek van een wettelijke instantie of te goeder trouw, wanneer deze actie wordt vereist binnen de wet of andere geldende reglementering.

Duur van behoud van uw gegevens
Wij behouden uw persoonsgegevens slechts gedurende de redelijke nodige termijn bij, termijn noodzakelijk voor de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire eisen, hoogstens 2 jaar.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Teneinde aan de verzamelde gegevens over de website een optimaal veiligheidsniveau te garanderen, nemen wij de adequate technische en organisatorische maatregelen (coderingstechnologie en veiligheidsmaatregelen teneinde het verlies, het misbruik of de verandering van de verzamelde te beschermen en te vermijden informatie over de website). Wij houden rekening met de stand van de kennis, de kosten van toepassing en de bron, van de reikwijdte, met de context en het doel van de verwerking alsmede met de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

Hoe uw rechten uitoefenen?
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) beschikt u over de volgende rechten: recht van inzage, recht van correctie, recht op annulering, recht om te worden vergeten, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid, recht van verzet.

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres: Brandstoffen Jonny, Ledebergstraat 89, 9620 Strijpen, door uw identiteit te bewijzen (een kopie van uw identiteitskaart/paspoort bij te voegen).

Deponeren van een klacht of een bezwaar
Als u op één van de praktijken wenst te reageren die in dit beleid worden beschreven, kunt u met ons contact opnemen op de adressen die in het punt « Contact met ons opnemen » worden aangegeven.

U kunt een bezwaar bij de Beschermingsinstantie van de gegevens op het volgende adres indienen:

Data Protection Authority
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel

Tel : + 32 (0)2 274 48 00

Fax : + 32 (0)2 274 48 35

E-mail : contact@apd-gba.be

U kunt eveneens een klacht bij de rechtbank van eerste instantie van uw woonplaats indienen.

Voor meer informatie over mogelijke klachten en rechtsmiddelen, wordt u verzocht om de volgende link te raadplegen : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Contact met ons opnemen
Voor alle inlichtingen over dit beleid, kunt u met ons contact opnemen op de volgende adressen :

Per e-mail: brandstoffen.jonny@skynet.be
Per post: Brandstoffen Jonny, Ledebergstraat 89, 9620 Strijpen.
Recht van toepassing en bevoegde rechtspraak
Dit Beleid wordt door het Belgische recht geregeld.

Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van dit Beleid zal gebonden zijn aan het Belgische recht en zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechterlijke arrondissement van Brussel vallen.

Update van dit Beleid
Dit Beleid kan op elk moment en zonder wijzigingsadviezen bijgewerkt worden.

Wij raden u aan om het regelmatig te raadplegen.